Neveneffecten

Daarnaast kan ook worden gewezen op een aantal positieve neveneffecten dan wel bijkomende doelen. 

Doordat wordt ingezet op het versterken van de competenties van ouders en verbetering van het opvoedingsklimaat thuis heeft de OER niet alleen een positieve uitwerking op de leerprestaties van deze kinderen, maar ook op hun gedrag en algehele functioneren. Tevens profiteren broertjes en zusjes hiervan mee, omdat de opvoedvaardigheden van ouders worden versterkt. 

Daarmee heeft de OER een belangrijke preventieve functie en sluit het aan bij een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en vragen. Het gaat daarbij onder meer om de alsmaar toenemende zorgkosten, de medicalisering van gewone problemen van mensen en de inefficiënte, verkokerde wijze waarop opvoedmilieus, organisaties, ondersteuners en hulpverleners met elkaar samenwerken. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de aangekondigde decentralisaties van de AWBZ, de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet in 2015 komt steeds meer nadruk te liggen op begrippen als sociale veerkracht, zelfredzaamheid, inzet van sociale netwerken en de pedagogische civil society. 

Signalering, preventie en interventie moeten meer hand in hand gaan om te voorkomen dat zo min mogelijk gespecialiseerde zorg nodig is. Daarmee kunnen hoge kosten worden voorkomen. De OER sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen en uitgangspunten. Het toont zich kansrijk als laagdrempelige – en effectieve manier om ouders in achterstandsgebieden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en de leercondities voor hun kinderen te verbeteren: zonder drang en dwang kader lukt het met de OER om achter de voordeur te komen bij gezinnen waar sprake is van handelingsverlegenheid ten aanzien van de opvoeding van kinderen. Juist de gerichtheid op kansen en (leer)potentie zorgen voor veel bereidheid bij ouders om mee te werken.